• ZOSTAŃ AGENTEM NIERUCHOMOŚCI !!!

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które:

  - myślą o zdobyciu nowego zawodu i rozpoczęciu pracy w charakterze agenta nieruchomości

  - chciałyby otworzyć własne biuro nieruchomości

  Jak również dla właścicieli agencji nieruchomości, którzy chcą przeszkolić nowo przyjęte do pracy osoby tak aby mogły one rozpocząć pracę z klientami biura.

  Po tym szkoleniu będziesz mógł rozpocząć samodzielną pracę w zawodzie agenta nieruchomości. Szkolenie zostało zaprojektowane tak aby przekazać uczestnikom niezbędną wiedzę "w pigułce" na temat pracy agenta nieruchomości


  Koszt szkolenia: 450 zł / os.

  (cena brutto)
  alt text...

Weź udział w szkoleniu:
ABC AGENTA NIERUCHOMOŚCIPrzesyłając wypełniony formularz akceptujesz Regulamin oraz Politykę Prywatności

Następne szkolenie:

 • Data

  13 lutego 2016
 • Szkolenie trwa około 6 godzin, zaczynamy o godz. 10.00
 • Lokalizacja

  Nasze sale szkoleniowe znajdują się w centrum Poznania

Program szkolenia


Prowadzący szkolenie:

Szymon Leszyński – mgr pedagogiki, doświadczony szkoleniowiec i agent nieruchomości z wieloletnim doświadczeniem. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz Zarządzania nieruchomościami.

 

Plan szkolenia:ABC PRACY AGENTA NIERUCHOMOŚCI

 

CZĘŚĆ TEORETYCZNA:

1) PODSTAWY PRAWA

a . RODZAJE NIERUCHOMOŚCI

- spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (z założoną księgą wieczystą lub bez)

- własnościowy lokal hipoteczny (z założoną księgą wieczystą i udziałem w gruncie lub z udziałem w gruncie będącym w użytkowaniu wieczystym)

- dom

- działka (z podziałem na rodzaje)

b .WYNAJEM

- ustawa o ochronie praw lokatorów

- najem zwykły, okazjonalny, komercyjny

- eksmisja lokatora

- umowa najmu i protokół zdawczo-odbiorczy

c .SPRZEDAŻ

- źródła informacji o stanie prawnym nieruchomości (elektroniczne księgi wieczyste, GEOPOZ, Starostwo Powiatowe, zarządca nieruchomości, urząd meldunkowy)

- omówienie budowy księgi wieczystej oraz informacji jakie się w niej znajdują

- użytkowanie wieczyste gruntu

- sprzedaż nieruchomości z obciążeniem hipotecznym

- prawa, roszczenia i ograniczenia nieruchomości (dział III księgi wieczystej)

- sposób nabycia nieruchomości (spadek, zakup, darowizna)

- prawo pierwokupu

- umowa przedwstępna: zadatek a zaliczka, umowa cywilnoprawna a umowa w formie aktu notarialnego

- współpraca z kancelariami notarialnymi

d . DOKUMENTACJA NIEZBĘDNA DO TRANSAKCJI

- omówienie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia transakcji wynajmu oraz sprzedaży różnych typów nieruchomości (mieszkanie, dom, działka) wraz z informacją jak i gdzie należy te dokumenty pozyskać

2) UMOWA POŚREDNICTWA

a . RODZAJE UMÓW POŚREDNICTWA

- umowa otwarta

- umowa na wyłączność

- umowa typu bezpośredniego

b . UMOWY POŚREDNICTWA PO DEREGULACJI

c . USTAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

d . USTAWA O OCHRONIE PRAW KONSUMENTA

e . UBEZPIECZENIE OC POŚREDNIKA

f . CO WCHODZI W ZAKRES USŁUGI POŚREDNICTWA I JAKIE WYNAGRODZENIE OTRZYMUJE POŚREDNIK

3. PODATKI I OPŁATY

- podatek od nieruchomości

- opłata z tyt. użytkowania wieczystego

- opodatkowanie zysków osiąganych z wynajmu nieruchomości

- podatek od czynności cywilnoprawnych

- podatek od zysku z sprzedaży nieruchomości

- podatek VAT w obrocie nieruchomościami (sprzedaż jak również wynajem)

- podatek od spadków i darowizn

4. WSPÓŁPRACA Z POŚREDNIKAMI FINANSOWYMI, BANKAMI w zakresie finansowania nabycia nieruchomości

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

1) WARSZTAT PRACY AGENTA NIERUCHOMOŚCI

a . jak pozyskiwać oferty wynajmu i sprzedaży nieruchomości

b . programy komputerowe służące do ewidencji przyjętych ofert nieruchomości oraz do eksportu tych ofert do serwisów ogłoszeniowych

c . przygotowanie oferty nieruchomości (redagujemy opis nieruchomości, wskazówki dotyczące sposobu fotografowania nieruchomości, omawiamy możliwości prezentacji nieruchomości w youtube)

d . praca z klientem wynajmującym/sprzedającym nieruchomość (podtrzymywanie kontaktu po przyjęciu oferty do sprzedaży, regularne informowanie o efektach naszych działań)

e . praca z klientem zainteresowanym najmem/zakupem nieruchomości(udzielanie wstępnych informacji, umawianie spotkania  celem prezentacji nieruchomości, podpisywanie umowy pośrednictwa, prezentowanie nieruchomości, finalizacja transakcji)

f . pozostałe działania marketingowe wykonywane przy ofertach sprzedaży i wynajmu nieruchomości

 

2) ASPEKTY PRAKTYCZNE PRACY AGENTA

a . telefonowanie do właścicieli nieruchomości w celu przedstawienia im oferty współpracy z agencją nieruchomości

b . spotkanie i rozmowa z właścicielem nieruchomości w celu przyjęcia oferty wynajmu lub sprzedaży nieruchomości

c . prezentacja lokalu mieszkalnego/domu/działki

d . finalizacja transakcji: w kancelarii notarialnej/ umowa najmu

e . po transakcji: przekazanie lokalu mieszkalnego/ protokół zdawczo-odbiorczy

 

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ

Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej działającej pod domeną: www.kurs-nieruchomości.pl. Jest dokumentem wymaganym w świetle art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827).

SPRZEDAWCĄ i ADMINISTRATOREM strony internetowej jest firma:
EWA KUKLA OŚRODEK KSZTAŁCENIA GŁOSU I TERAPII DŹWIĘKIEM "MUSICA HUMANA"
Adres: ul. Gwarna 13 lok. 61C, 61-702 Poznań
Adres do KORESPONDENCJI i PRZESYŁEK: jak wyżej
tel. +48 505 450 813
Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerami: NIP 7791338488, REGON 300763941

A. Definicje

 1. STRONA INTERNETOWA - jako miejsce zawarcia umowy oznacza, że UMOWA sprzedaży lub świadczenia usługi zawierana jest drogą elektroniczną i jeżeli stroną umowy jest KONSUMENT to odbywa się na warunkach opisanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827).
 2. KLIENT osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza zawrzeć umowę lub korzysta z innych usług oferowanych poprzez STRONĘ INTERNETOWĄ.
 3. KONSUMENT - KLIENT, osoba fizyczna dokonującą ze SPRZEDAWCĄ czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą - precyzyjna definicja - Kodeks Cywilny Art.22.
 4. PRODUKT - rzecz oferowana do sprzedaży lub usługa oferowana na STRONIE INTERNETOWEJ.
 5. REGULAMIN - niniejszy Regulamin STRONY INTERNETOWEJ.
 6. ZAMÓWIENIE - oświadczenie złożone elektronicznie lub telefonicznie o chęci zawarcia umowy (zamówienia usługi).

B. Postanowienia ogólne.

 1. Zakres działalności - strona prezentuje informacje o kursach dla agentów nieruchomości prowadzonych przez SPRZEDAWCĘ metodą stacjonarną. STRONA INTERNETOWA umożliwia zapisanie się oraz dokonanie opłaty za udział w kursie.
 2. SPRZEDAWCA stosuje się do Kodeksu Dobrych Praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23.08.2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (treść dostępna pod adresem www.uokik.gov.pl/download.php?id=546)
 3. KLIENT - zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich.
 4. Informacje handlowe - cenniki, opisy, reklamy i inne informacje o Produktach znajdujące się na stronie WWW SPRZEDAWCY, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 5. Przed złożeniem zamówienia KLIENT musi się zapoznać z niniejszym REGULAMINEM. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu potwierdza jawnie przy rejestracji w systemie oraz przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia. Formularz zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez takiego potwierdzenia.

C. Zamówienie.

 1. Oferta jest kierowana wyłącznie do osób mieszkających w Polsce.
 2. Zamówienie drogą elektroniczną można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.
 3. Zamówienie telefoniczne można składać na numer telefonu podany w zakładce KONTAKT. W przypadku umowy zawartej na odległość poprzez telefon SPRZEDAWCA potwierdza treść proponowanej umowy wysyłając ją do KLIENTA utrwaloną na papierze lub innym trwałym nośniku. KONSUMENT dla ważności umowy składa oświadczenie o przyjęciu warunków i zawarciu umowy - jest ono skuteczne jeżeli zostało utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku po otrzymaniu potwierdzenia od SPRZEDAWCY.
 4. KLIENT po zapoznaniu się z opisami, programami i terminami kursów w przypadku chęci zapisania się na wybrany kurs po dokonaniu wyboru i akceptacji warunków REGULAMINU zostaje przeniesiony na stronę operatora systemu płatności przelewy24.pl. Po wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, klient podaje swoje dane: imie i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail i postępując za wskazaniami na stronie operatora dokonuje płatności. Dokonanie płatności jest równoważne z dopuszczeniem do udziału w wybranym kursie.
 5. System płatności on-line przelewy24.pl - jest obsługiwany przez firmę PayPro S.A. (wchodzi w skład Grupy DialCom24 Sp. z o.o.), ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. (61)847-52-64, fax: (61)847-08-38, regulamin usługi znajduje się na stronie www.przelewy24.pl.

D. Ceny.

 1. Ceny podane w ofercie na stronie są cenami w walucie polskiej i są cenami brutto (zawierają wymagane prawem podatki w tym podatek VAT).
 2. Ceną wiążącą dla KLIENTA jest cena aktualna w chwili złożenia zamówienia.

E. Prawo do odstąpienia od umowy (rezygnacji z udziału w kursie) w przypadku sprzedaży na odległość z udziałem KONSUMENTA.

 1. Zgodnie z art 27. ustawy o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827) KONSUMENT zawierając „umowę na odległość” - ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny - w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy - jednak w przypadku gdy kurs rozpoczyna się przed upływem tego terminu - prawo do rezygnacji z udziału w kursie wygasa w dniu rozpoczęcia kursu. Warunkiem dotrzymania terminu jest w tym czasie złożenie SPRZEDAWCY oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Ważne jest również oświadczenie przesłane drogą elektroniczną – można skorzystać z gotowego formularza ( Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.doc.). W przypadku złożenia oświadczenia w formie elektronicznej SPRZEDAWCA niezwłocznie prześle KONSUMENTOWI potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. W przypadku rezygnacji z udziału w kursie SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do dokonania potrącenia części wpłaconej kwoty na pokrycie poniesionych kosztów w związku z organizacją kursu.
 3. SPRZEDAWCA w terminie 14 dni kalendarzowych zwróci należną kwotę. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu należności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył KONSUMENT, chyba że KONSUMENT wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 4. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w przypadku zgłoszenia się niedostatecznej ilości uczestników kursu. W takiej sytuacji SPRZEDAWCA niezwłocznie po odwołaniu kursu dokona zwrotu całej wpłaconej kwoty.

F. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji przy sprzedaży z udziałem KONSUMENTA.

 1. SPRZEDAWCA jest zobowiązany dostarczyć PRODUKT będący przedmiotem umowy - bez wad.
 2. W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności dostarczonego PRODUKTU z umową, KONSUMENTOWI przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 3. W celu zgłoszenia reklamacji zalecamy, aby KONSUMENT wypełnił protokół reklamacyjny (DrukReklamacyjny.doc), lub w innej formie opisał podstawy reklamacji oraz żądania odnośnie usunięcia wad i przesłał zgłoszenie drogą elektroniczną (e-mail) lub pocztą na adres do korespondencji SPRZEDAWCY podany w nagłówku. Zgłoszenia można też dokonać telefonicznie lub ustnie.
 4. KUPUJĄCY nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 5. SPRZEDAWCA rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki. Nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji i poinformuje w tym czasie drogą pisemną lub elektroniczną KONSUMENTA o stanie realizacji reklamacji. Pozostawienie reklamacji w tym czasie bez odpowiedzi jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.

G. Usługi elektroniczne i warunki techniczne korzystania ze strony www

 1. SPRZEDAWCA - w celu umożliwienia zawarcia umowy świadczy poprzez stronę internetową usługi:
 2. przetwarzanie formularza zamówienia udziału w kursie umieszczonego na stronie internetowej;
 3. Świadczenie usług elektronicznych w w/w zakresie jest bezpłatne.
 4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zgłoszenia udziału w kursie poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia zawierana jest na czas oznaczony - na okres wypełniania i przetwarzania zgłoszenia - i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia i zaakceptowania zgłoszenia.
 5. Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłoczne nie później niż w ciągu 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w tym okresie oznacza uznanie reklamacji.
 6. Do współpracy z systemem informatycznym USŁUGODAWCY po stronie KLIENTA konieczny jest dostęp do komputera lub innego urządzenia umożliwiającego poprzez sieć Internetu nawiązanie komunikacji ze stroną internetową. W przypadku komputera - system winien być wyposażony w przeglądarkę internetową (przykładowo: Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej lub inne o podobnych parametrach). Zalecana rozdzielczość monitora - nie mniejsza niż: 1024x768. Urządzenia mobilne muszą być wyposażone w oprogramowanie - dostarczone przez wytwórcę urządzenia - umożliwiające wykonywanie równoważnych do w/w przeglądarek komputerowych operacji. Ponadto konieczne jest posiadanie aktywnego konta e-mail. Dla pełnego skorzystania z wszystkich funkcji STRONY INTERNETOWEJ konieczne jest włączenie obsługi skryptów JavaScript i obsługi cookies. Użycie skryptów i cookies omawia POLITYKA PRYWATNOŚCI umieszczona w zakładce na STRONY INTERNETOWEJ.

H. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych KONSUMENTA zbieranych za pośrednictwem STRONY INTERNETOWEJ jest SPRZEDAWCA.
 2. Administrator zarejestrował w rejestrze Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) zbiory danych osobowych przetwarzane w związku z niniejszą stroną www.
 3. Podanie danych osobowych przez KONSUMENTA jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy może skutkować niemożliwością zawarcia i realizacji tejże umowy. Zgodę na rejestrację i przetwarzanie danych osobowych KONSUMENT wyraża jawnie przed dokonaniem płatności w systemie oraz akceptując postanowienia REGULAMINU.
 4. Dla zrealizowania obsługi umowy konieczne jest podanie następujących danych KONSUMENTA:
  • nazwisko i imię;
  • adres;
  • adres e-mail;
  • numer telefonu kontaktowego.
 5. Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania służą wyłącznie do ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy SPRZEDAWCĄ i KONSUMENTEM i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim. Pozyskiwanie danych oraz ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami.
 6. KLIENT ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w dowolnym czasie.

I. Postanowienia końcowe

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego.
 2. Postanowienia niniejszego REGULAMINU nie mają na celu wyłączenie lub ograniczenie jakichkolwiek praw KLIENTA będącego jednocześnie KONSUMENTEM w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) - przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego REGULAMINU z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Treść Regulaminu jest dostępna cały czas w zakładce REGULAMIN na stronie SPRZEDAWCY i może być kopiowana i drukowana w każdej chwili przez Kupującego. Treść REGULAMINU może być też przesłana w każdej chwili pocztą elektroniczną lub pocztą na życzenie KLIENTA. REGULAMIN wraz z załącznikami jest również doręczany KLIENTOM w załączeniu do wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia i zawarcie umowy.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności:
 5. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);
 6. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.);
 7. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422);
 8. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.);
 9. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.),
 10. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827)
 11. W przypadku gdyby w REGULAMINIE zostały zawarte postanowienia sprzeczne z wyżej wymienionymi lub innymi obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej - przepisy te mają pierwszeństwo nad sformułowaniami REGULAMINU.
 12. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego REGULAMINU zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone . W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.
 13. Wszystkie nazwy PRODUKTÓW oferowanych poprzez STRONĘ INTERNETOWĄ są używane w celach identyfikacji i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 5081 ze zm.).
 14. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na STRONIE INTERNETOWEJ chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.) - posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody Administratora Strony Internetowej.
 15. W przypadku sporów związanych z realizacją zawartej umowy strony będą dążyły do rozwiązania sporu na drodze postępowania polubownego pozasądowego - w tym do rozwiązania sporu przed mediatorem. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny.
 16. Wykonując obowiązek wskazania pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur, niniejszym informujemy, że:
  • a) Miejski (powiatowy) rzecznik KONSUMENTów pomaga mieszkańcom w każdym powiecie i mieście na prawach powiatu. Konsumenci mogą od niego uzyskać bezpłatną poradę lub informację prawną w sprawach dotyczących każdego rodzaju sporu ze sprzedawcą lub usługodawcą ; bez względu na miejsce siedziby przedsiębiorcy. Niekiedy rzecznik występuje do przedsiębiorcy z interwencją w imieniu KONSUMENTA: przedstawia jego roszczenia i aktualny stan prawny oraz wskazuje prawidłowy sposób rozpatrzenia reklamacji. Ponadto udziela pomocy w przygotowaniu pozwu, a nawet może przystępować do już toczących się postępowań sądowych, by działać w imieniu i na rzecz KONSUMENTów;
  • b) istnieje możliwość skierowania sprawy przed stały polubowny sąd konsumencki, tj. sąd orzekający w sporach cywilnoprawnych, działający przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (WIIH) i przy ich oddziałach zamiejscowych. Polubowne sądy konsumenckie rozpatrują spory między KONSUMENTAmi a przedsiębiorcami, jeżeli wynikają one z zawartej umowy sprzedaży lub z umowy o świadczenie usług. Do rozpatrzenia sprawy niezbędna jest zgoda obu stron sporu. W skład sądu wchodzą arbitrzy powołani zarówno przez przedstawicieli przedsiębiorców, jak i przez KONSUMENTów. Postępowanie przed sądem polubownym jest mniej sformalizowane od postępowania przed sądem powszechnym, a także krócej trwa. Jest również dużo tańsze, gdyż nie pobiera się opłaty wpisowej, a jedyne koszty mogą się wiązać z koniecznością powołania biegłych. Dane kontaktowe do stałych polubownych sądów konsumenckich są dostępne na stronie internetowej UOKIK pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596 ;
  • c) istnieje możliwość skierowania sprawy do mediacji. Odbywa się ona przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej – postępowanie mediacyjne między przedsiębiorcą a KONSUMENTEM, inicjowane na wniosek KONSUMENTA lub z urzędu, jest bezpłatne (poza ewentualnymi kosztami opinii zleconych rzeczoznawcom). Zadaniem Inspekcji Handlowej jest obiektywne i niezależne przedstawienie stronom umowy aktualnego stanu prawnego i ewentualnych propozycji polubownego zakończenia sporu. Mediator wyznacza stronom termin na zawarcie porozumienia. W przypadku jego przekroczenia lub też oświadczenia co najmniej jednej ze stron, że nie wyraża ona zgody na takie zakończenie sprawy, odstępuje się od mediacji. Dane kontaktowe wojewódzkich inspektoratów kontroli handlowej są dostępne na stronie UOKIK pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
  • d) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji KONSUMENTów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.
  • Treść punktów a), b) oraz c) powyżej zaczerpnięto ze strony http://www.prawaKONSUMENTA.uokik.gov.p
 17. Treść załączników nr 1,2 i 3 stanowi integralną część niniejszego REGULAMINU,Załącznik nr 1 do REGULAMINU:
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje KONSUMENTOWI w wypadkach:
 1. umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą KONSUMENTA, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia umowy;
 3. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji KONSUMENTA lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb;
 4. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do spożycia;
 5. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaję nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań rynku, nad którym przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8. umowy, w której KONSUMENT wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania KONSUMENT zażądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje KONSUMENTowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. umowy zawartej na aukcji publicznej;
 12. umowy najmu budynku lub lokalu do celów innych niż mieszkalne, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą KONSUMENTA przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
Załącznik nr 2 - stanowi "Wzór oświadczenie o odstąpieniu od umowy.doc"
Załacznik nr 3 - stanowi "Wzór Druk reklamacji.doc"

POLITYKA Prywatności

Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; tekst jedn. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących KONSUMENTAMI jest

EWA KUKLA OŚRODEK KSZTAŁCENIA GŁOSU I TERAPII DŹWIĘKIEM "MUSICA HUMANA"
Adres: ul. Gwarna 13 lok. 61C, 61-702 Poznań
Adres do KORESPONDENCJI i PRZESYŁEK: jak wyżej
tel. +48 505 450 813
Dane rejestrowe - rejestr i numer: Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem
NIP: , REGON:
Numer rachunku bankowego: NIP 7791338488, REGON 300763941
Administrator zarejestrował w ewidencji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dalej GIODO) zbiory danych związane z przetwarzaniem danych osobowych na niniejszej stronie www".

Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

 1. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przesłanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki Konsument wyraził zgodę - na zasadach opisanych w ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.). W przypadku, gdy Konsument nie poda niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia może być niemożliwe.
 2. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień Użytkowników, wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych. Użytkownik ma prawo dostępu do treści własnych danych osobowych, ich poprawiania lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych - w tym celu proszę wysłać e-maila z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub wykreślenia danych z ewidencji. ADMINISTRATOR może odmówić usunięcia danych Użytkownika wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy.
 3. Dane osobowe Użytkowników, przetwarzane są w celu nawiązania, ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy Usługodawcą i Klientem oraz zrealizowania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej opisanej w REGULAMINIE
  • w przypadku wyboru sposobu płatności on-line dane klienta są przetwarzane przez administratora systemu płatności w celu przeprowadzenia transakcji;
Dla zrealizowania obsługi zlecenia konieczne jest podanie następujących danych osobowych KONSUMENTA:
 • nazwisko i imię;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu kontaktowego;
 • w przypadku życzenia wystawienia faktury konieczne jest podanie dodatkowo adresu

Polityka dotycząca wykorzystania cookies

Niniejsza Polityka określa zasady tworzenia, przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies w celu zrealizowania drogą elektroniczną usług żądanych przez Użytkownika.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administrator w celu świadczenia usług drogą elektroniczną tworzy i przechowuje tymczasowe pliki i uzyskuje dostęp do wybranych informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies - oznacza dane binarne, najczęściej niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach Użytkownika, które są wykorzystywane w językach programowania do sprawniejszej komunikacji serwisu internetowego i użytkownika.
 3. Pliki Cookies tworzone na urządzeniach użytkownika mogą pochodzić zarówno z systemu Administratora (t.zw. Cookies własne) jak i też z zewnętrznych programów nadzorujących komunikację w internecie (t.zw. Cookies zewnętrzne np. pochodzące z serwisów Google i innych).
 4. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

II. Cele stosowania cookies

 1. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych w celu zapewnienia poprawnej transmisji danych pomiędzy połączonymi komputerami. Mają one bardzo szerokie zastosowanie , pomagają dostosować zawartość strony ustawień w komputerze odbiorcy, zapamiętują preferowany wygląd strony, np. ustawiony rozmiar czcionki, zapewniają wykonanie przez użytkownika kilku etapowych czynności (np. dodania artykułu, dokonania zakupu w sklepie internetowym). Ciasteczka mogą też być wykorzystywane do dopasowania wyświetlanych reklam do zainteresowań odwiedzających witryny. Można powiedzieć, że technologia „ciasteczek” jest niezbędna do prawidłowego wyświetlania stron interaktywnych.
 2. Oprócz ciasteczek wysyłanych ze strony z która się łączymy, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołują, np. Google, YouTube czy serwisy społecznościowe jak Facebook, Twitter i inne.
 3. Najogólniej możemy podzielić Cookies na dwa typy plików:
  • cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;
  • cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 4. W normalnej sytuacji stosowane Cookies są bezpieczne dla użytkownika. Przy prawidłowym ich stosowaniu nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu (jest ograniczony) oraz przypisaną wartość (klucz).
 5. Pliki cookies nie gromadzą żadnych danych osobowych, w tym nazwisk i adresów e-mail.
 6. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli użytkownik nie wyłącza możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z różnych witryn, oznacza to w praktyce, ze wyraża zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.
 7. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 8. Sposoby opisujące wyłączenie lub zmianę ustawień dla najpopularniejszych przeglądarek internetowych:
  1. Google Chrome - domyślne ustawienia przeglądarki Google Chrome zezwalają na przechowywanie cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
   • kliknąć w menu "Ustawienia Google Chrome" i wybrać opcję "Ustawienia";
   • kliknąć w "Pokaż ustawienia zaawansowane" na dole strony;
   • wybrać opcję "Ustawienia treści" w opcjach "Prywatność";
   • wybrać żądane ustawienia;
   • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Zarządzaj wyjątkami" i wybrać własne ustawienia dla witryn;
   • aby zatwierdzić zmiany należy kliknąć w przycisk "Gotowe".
  2. Microsoft Internet Explorer - Domyślne ustawienia przeglądarki Microsoft Internet Explorer zezwalają na przechowywanie plików cookies, ale blokują pliki, które mogą pochodzić z serwisów niestosujących polityki prywatności. Aby zmienić ustawienia należy:
   • kliknąć w menu "Narzędzia" i wybrać "Opcje Internetowe";
   • wybrać zakładkę "Prywatność";
   • za pomocą suwaka określić żądany poziom ustawień (najwyższy blokuje cookies całkowicie, najniższy zezwala na przechowywanie wszystkich cookies).
  3. Mozilla Firefox - domyślne ustawienia przeglądarki Mozilla Firefox zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
   • kliknąć w menu "Narzędzia" (w innych wersjach: kliknąć przycisk "Firefox") i wybrać "Opcje";
   • następnie wybrać zakładkę "Prywatność" i zaznaczyć żądane ustawienia;
   • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Wyjątki" i wybrać własne ustawienia dla witryn;
   • zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku "OK".
  4. Opera - domyślne ustawienia przeglądarki Opera zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
   • kliknąć w "Preferencje", wybrać opcję "Zaawansowane", a następnie "Ciasteczka";
   • zaznaczyć żądane ustawienia;
   • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy wejść na wybraną stronę internetową, kliknąć na niej prawym przyciskiem myszy, wybrać polecenie "Preferencje dla witryn" i przejść do karty "Ciasteczka" a następnie wprowadzić pożądane ustawienia;
   • zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku "OK".
  5. Safari - domyślne ustawienia przeglądarki Safari zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
   • w menu "Safari" wybrać opcję "Preferencje";
   • kliknąć ikonę "Prywatność";
   • zaznaczyć żądane ustawienia;
   • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Szczegóły" i wybrać własne ustawienia dla witryn.
 9. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania i później zrealizowania na przykład transakcji zakupu w sklepie internetowym. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w większości witryn.
 10. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 11. Należy zaznaczyć, że technologia Cookies jest wykorzystywana przez hakerów do infekowania komputerów i wprowadzania złośliwego oprogramowania. Technologia Cookies, która ma zapewnić prawidłową komunikację z serwerem strony jest w tym przypadku wykorzystywana niezgodnie ze swoim przeznaczeniem. Ochronę przed takim atakiem jak i też innymi formami prób hakerskich powinien zawsze stanowić przede wszystkim dobry program ochrony antywirusowej.
 12. Technologia Cookies jest dzisiaj „solą” internetu – w dobrym znaczeniu. Bez Cookies wiele stron staje się znacznie uboższe.

Kontakt

www.kurs-nieruchomosci.pl

Biurowiec DOM KSIĄŻKI
ul.Gwarna 13/61
61-702 Poznań
Tel. +48 505 450 813
biuro@kurs-nieruchomosci.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY >>